Mã dự án:
WEB-0004
Tên dự án:
HCM Intro
Tình trạng:
Đã ký
Giai đoạn:
Đã hoàn thành
Phụ trách:
Phòng dự án
Bắt đầu:
Hoàn thành:
Mã dự án:
WEB-0003
Tên dự án:
Aquarium
Tình trạng:
Đã ký
Giai đoạn:
Đã hoàn thành
Phụ trách:
Phòng dự án
Bắt đầu:
Hoàn thành:
Mã dự án:
WEB-0002
Tên dự án:
HKS Viet Nam
Tình trạng:
Đã ký
Giai đoạn:
Đã hoàn thành
Phụ trách:
Phòng dự án
Bắt đầu:
Hoàn thành:
Mã dự án:
WEB-0001
Tên dự án:
Bootcamp Viet Nam
Tình trạng:
Đã ký
Giai đoạn:
Đã hoàn thành
Phụ trách:
Phòng dự án
Bắt đầu:
Hoàn thành: